Natuurlijk Erp

Natuurfotografie Carel van der Sanden


Tureluur

Tringa totanus


 

Familie: Strandlopers (Scolopacidae)
Grootte: 27 tot 29 cm.
Biotoop: Vochtige, kruidenrijke, laat gemaaide graslanden met een pollige structuur en veel slootjes, greppels en plasdras; kwelders; natte, open duinvalleien, heiden en venen.
Standvogel: Buiten de broedtijd vooral in zoute milieus, in getijdengebieden (Waddenzee, Delta), maar ook in ondiepe plassen en slikjes in het binnenland.
Foto gemaakt in: Denemarken.
 


Copyright 2004- Carel van der Sanden, Natuurfotografie, Natuurlijk Erp