Piepers - Leeuweriken - Kwikstaarten

Veel van deze soorten zijn alleen in de zomer aanwezig om hier te broeden en hun jongen groot te brengen.

Anderen waaronder de Strandleeuwerik en de Oeverpieper zijn alleen in de winter hier.

De witte kwikstaart kunnen wij het gehele jaar door wel zien, zij het in de winter in zeer kleine aantallen.

Alle soorten trekken in grote getale door ons land naar de overwintering gebieden, behalve Grote pieper en de steeds zeldzamere Kuifleeuwerik zeer kleine aantallen.

 

Copyright 2004- Carel van der Sanden