Viervlek

Libellula quadrimaculata

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Zeer algemeen bij stilstaand water.
Grootte: 40-48 mm.
Biotoop Stilstaande niet te grote en vaak zure wateren. Grootste aantallen in vennen en hoogveen.
Vliegtijd: Eind april tot begin september.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden