Platbuik

Libellula depressa

Familie: Korenbouten (Libellulidae)
Voorkomen Zeer algemeen.
Grootte: 39-48 mm.
Biotoop Stilstaande en zwak stromende wateren die zich in een pioniers stadium bevinden, zoals pas gegraven vijvers en poelen.
Vliegtijd: Eind april tot begin september, piek van half mei tot half juni.
Foto gemaakt in: Erp

Copyright 2004- Carel van der Sanden